Vidíme všetko!


Zákon 314/2012 Z.z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

23.04.2012 00:00

Tento zákon ustanovuje postupy a intervaly pravidelnej kontroly vykurovacích a klimatizačných
systémov a odbornú spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných
systémov v nevýrobných budovách, ktoré spotrebúvajú energiu (ďalej len „nevýrobné budovy“).

Tento zákon sa vzťahuje na :
a) kotly s menovitým výkonom od 20 kW vrátane v nevýrobných budovách, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne
palivá, biomasu a bioplyn a sú určené na vykurovanie priestorov a prípravu teplej úžitkovej vody,
b) vykurovacie sústavy v nevýrobných budovách, ktorých súčasťou je kotol podľa písmena a) starší ako 15 rokov,
c) klimatizačné systémy1) v nevýrobných budovách s menovitým výkonom od 12 kW vrátane.

zakon_314_2012.pdf (64,6 kB)
 

—————

Späť